Regulamin Sklepu Internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KSIUTY W ŚRODKU.

Niniejszy regulamin określa sposób funkcjonowania Sklepu internetowego pod nazwą Ksiuty W Środku znajdującego się pod adresem internetowym  www.ksiutywsrodku.pl oraz warunki korzystania z niego. Regulamin określa prawa i obowiązki klientów sklepu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego sklep.

Każdy potencjalny Klient w momencie zakupu, oraz z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności wyłącznie po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

Właścicielem Sklepu internetowego Ksiuty W Środku jest Podwójne Skrzydła Sp. z o.o., ul. Środkowa 14 lok. U2, 03-430 Warszawa, NIP: 5223180622 REGON: 385749998

I. Definicje
II. Postanowienia Ogólne.
III. Składanie zamówienia.
IV. Realizacja zamówienia.
V. Możliwość zwrotu towaru.
VI. Reklamacje.
VII. Ochrona danych osobowych.
VIII. Postanowienia końcowe.

I.Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://ksiutywsrodku.pl/, prowadzący sprzedaż produktów na odległość.

2. Właściciel – Podwójne Skrzydła Sp. z o.o., ul. Środkowa 14 lok. U2, 03-430 Warszawa, NIP: 5223180622 REGON: 385749998.

3. Klient –każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią Regulaminu, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca.

4. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Sklepu.

5. Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.

6. Newsletter – usługa świadczona przez Sklep Internetowy na rzecz Użytkownika, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im Newslettera, polegająca na wysyłaniu do takich Użytkowników wszelkich informacji o działaniu Sklepu Internetowego, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail,  imienia i nazwiska.

7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

8. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.

9. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

10. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz nabywania w nim produktów.

11. Rejestracja – dobrowolne  podanie danych przez Klienta Sklepu polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach tego Sklepu.

12. Towar – produkty prezentowane w sklepie internetowym.

13. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Podwójne Skrzydła Sp. z o.o., ul. Środkowa 14 lok. U2, 03-430 Warszawa, NIP: 5223180622 REGON: 385749998, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu.

14. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 ze zm.).

15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).

17. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).

18. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru.

II. Postanowienia Ogólne.

1. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wszystkich zawieranych z Ksiuty W Środku umów sprzedaży i dostawy towaru poprzez sklep internetowy www.ksiutywsrodku.pl, niezależnie od zastosowanego w danym przypadku środka porozumiewania się na odległość, służącego do kontaktu lub zawierania umów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorstwami bez fizycznej obecności stron umowy.

2. Regulamin skierowany jest do wszystkich zarejestrowanych i niezarejestrowanych użytkowników Sklepu zwanych dalej „Klientami” oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta sklepu, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ofercie sklepu, składania zamówień w sklepie oraz zasady zawierania Umów sprzedaży.

3. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia korzystania ze Sklepu i składania zamówień jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

4. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu pod warunkiem zapoznania się i akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

III. Składanie zamówienia.

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet.

2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia . Zamówienia są przyjmowane na stronie https://www.ksiutywsrodku.pl

3. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty Sklepu, rozmiarów oraz ilości poprzez „dodanie” ich do koszyka.

4. Wszystkie ceny podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT (ceny BRUTTO). Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez klienta zamówienia (i jego potwierdzenia) i nie ulega zmianie nawet w przypadku wzrostu cen wyrobów w Sklepie.

5. Do momentu zatwierdzenia wyboru zamówionych produktów przyciskiem „Przejdź do kasy”, Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w zamówieniu.

6. Po zatwierdzeniu zamówionych produktów Klient zobowiązany jest do podania swoich danych teleadresowych (dotyczy Klientów niezarejestrowanych), metody dostawy oraz sposobu płatności.

7. Do zamówienia zostaną doliczone koszty przesyłki, które zostają określone w trakcie składania zamówienia.

8. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Złóż zamówienie”) stanowi ofertę Klienta do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. W przypadku Klientów niezarejestrowanych do złożenia zamówienia konieczne jest uprzednie zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego akceptacja.

9. Sklep akceptuje następujące formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron,
Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro; Google Pay; BLIK.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.”

10. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem informację o jego przyjęciu, co stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.

11. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w następnym dniu pracującym od zaksięgowaniadnia uznania rachunku bankowego Sklepu.

12. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, tzn. w których brakuje numeru telefonu lub adresu e-mail. Są one niezbędne do potwierdzenia zamówienia. Informacje zawarte w formularzu powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane dane są tego rodzaju, że oceniając sprawę rozsądnie można w sposób uzasadniony przyjąć, że dane są nieprawdziwe lub zostały podane dla żartu, jak również w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają, prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji Sklep podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.

13. Do każdego zamówienia sklep wystawia paragon lub fakturę. Paragon / faktura wystawiana jest w chwili, gdy płatność zostanie zaksięgowana, wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

IV. Realizacja zamówienia.

1. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

2. Sklep ma obowiązek dostarczenia przesyłki do kupującego maksymalnie do 30 dni od daty potwierdzenia zamówienia. Jeżeli w tym terminie sprzedający nie dostarczy klientowi zamówienia, niezależnie od tego, jakie są przyczyny niedostarczenia przesyłki na czas, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy. W chwili otrzymania od klienta informacji o odstąpieniu od umowy, Sklep ma 14 dni na zwrot kwoty wpłaconej przez klienta (włącznie z kwotą za dostawę).

3. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić klienta.

5. Jeżeli Klient zdecyduje o anulowaniu zamówienia, a dokonał uprzednio zapłaty, to automatyczny zwrot tej kwoty wraz z kosztami przesyłki nastąpi w terminie do 14 dni po otrzymaniu przez Sklep wiadomości mailowej, informującej o anulowaniu przez klienta złożonego zamówienia. Natomiast w przypadku decyzji klienta odnośnie częściowej realizacji zamówienia, wpłacona uprzednio kwota zostaje zaliczona na poczet zapłaty za realizowane w części zamówienie, a pozostała nadwyżka zostanie automatycznie zwrócona w terminie do 14 dni po otrzymaniu przez Sklep wiadomości mailowej, informującej o częściowej realizacji zamówienia.

V. Możliwość zwrotu towaru.

1. Klient może odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny poprzez wysłanie oświadczenia w tym przedmiocie w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Oświadczenie może zostać złożone w formie pisemnej bądź też w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres ksiutywsrodku@gmail.com.

1a. Prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w Regulaminie przysługuje także osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą dokonującą zakupu o charakterze niezawodowym.

1b. Sprzedający zweryfikuje uprawnienie do złożenia przez osobę wskazaną w pkt 1a. oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Weryfikacja odbywa się poprzez sprawdzenie czy zawarta umowa nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego – co w szczególności odbywa się poprzez analizę kodów PKD wskazanych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.

1c. W przypadku uznania, że dokonany przez osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą w Sklepie Internetowym zakup Towaru miał charakter zawodowy – Sprzedawca niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu – informuje składającego oświadczenie, iż w związku z zawodowym charakterem dokonanego zakupu – nie przysługuje prawo do odstąpienia, a zatem złożone oświadczenie o odstąpieniu od umowy – nie wywołuje skutków prawnych. Jeżeli wraz oświadczeniem o odstąpieniu od umowy dokonano fizycznego zwrotu Towaru – Towar ten zostanie odesłany na koszt osoby składającej oświadczenie i na dane adresowe uprzednio podane w Zamówieniu. Odpowiedź Sprzedawcy zostanie udzielona przy użyciu takiego samego sposobu jakiego użyła osoba składająca oświadczenie.

2. We wskazanym powyżej przypadku Klient ma obowiązek niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwrot zakupionego towaru następuje na adres: Podwójne Skrzydła Sp. z o.o., ul. Środkowa 14 lok. U2, 03-430 Warszawa, Polska, lub na inny jeżeli zostanie podany przez sprzedawcę.

3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a kupujący Klient zwolniony jest ze wszystkich zobowiązań. Jeśli zwrot nastąpi we wskazanym terminie Sklep gwarantuje zwrot całej kwoty zapłaconej za towar.

3a. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie
wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

4. Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (m.in. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania paczki). Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

6. Sklep dokona zwrotu świadczenia na rzecz Klienta na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w ust.1, jednak nie później niż 14 dni od daty odstąpienia umowy przez Klienta.

8. Zwracany towar nie może być uszkodzony lub zabrudzony, a ponadto w miarę możliwości należy do niego dołączyć otrzymane opakowanie oraz rachunek.

9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

VI. Reklamacje.

Dotyczy Klienta będącego Konsumentem:

Zobowiązani jesteśmy dostarczyć towar wolny od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

Reklamacje można składać:

– na piśmie na adres: Podwójne Skrzydła Sp. z o.o., ul. Środkowa 14 lok. U2, 03-430 Warszawa

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ksiutywsrodku.pl

W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na nasz koszt dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej adres pocztowy. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania, dostarczenie towaru byłoby nadmiernie utrudnione, zobowiązani są Państwo udostępnić go nam w miejscu, w którym się on znajduje. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Państwu. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi dwa lata od momentu jej wydania.

W składanej reklamacji zaleca się (1) podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna); oraz (3) podanie danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep. Określone w zdaniu poprzednim zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.

Dotyczy Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem:

W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne w przypadku podstępnego przemilczenia przez nas wady

VII. Ochrona danych osobowych.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów praz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Z 2000 r. Nr 22 poz. 271).

2. Dane osobowe gromadzone są przez Sklep zgodnie z zapisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 26.08.2002 r. Podanie danych osobowych i adresowych jest równoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych do celów marketingowych wyłącznie przez Sklep.

VIII. Postanowienia końcowe.

1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy według obowiązujących przepisów.

2. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

3. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe Klientów są przechowywane w zbiorze danych naszej firmy. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na nasze potrzeby i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.

4. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego regulaminu w szczególnie uzasadnionych wypadkach, m.in.:

a) w celu dostosowania ich do powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

b) w celu wyeliminowania ewentualnych postanowień, mogących naruszać interesy Klientów,

c) w związku ze zmianą lub rozszerzeniem oferty świadczonych przez Sklep usług i towarów,

d) w związku ze zmianą profilu działalności gospodarczej.

5. Zmiany, o których mowa w ust. 4 nie wiążą Klientów, którzy zgłosili zamówienie przed wprowadzeniem zmian w poniższych warunkach, chyba że zmiany wynikają z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. O każdej zmianie regulaminu Klient zostanie powiadomiony na adres e-mailowy, wskazany przy składaniu zamówienia.

6. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep poinformuje o tym niezwłocznie Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie www.ksiutywsrodku.pl oraz powiadomienie wysłane na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Klient (dotyczy klientów zarejestrowanych) musi zaakceptować zmiany jeżeli chce nadal korzystać z usług Sklepu.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu.

8. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem https://www.ksiutywsrodku.pl